1. Các nguyên âm “ü”, “üe”, “üan”, “ün”, lúc ghép với các phụ âm “j”, “q”, “x” khi viết phải bỏ hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”. Ví dụ: ju jue juan jun qu que quan qun xu xue xuan xun.
  2. Những nguyên âm “ü”. “Üe”, khi ghép với phụ âm “l”, “n”, khi viết hai dấu chấm trên nguyên âm “ü” phải giữ nguyên. Ví dụ: nü, nüe, lü, lüe.
  3. Nếu như trước nguyên âm “u” không ghép với phụ âm, khi viết phải thêm bán nguyên âm “w” ở phía trước:u-wu.
  4. Những nguyên âm “ua”, “uo”, “uai”, “uei”, “uan”, “uen”, “uang”, “ueng”, ví như phía trước không ghép với phụ âm lúc viết bỏ chữ “u” ở phía trước, thay bằng bán nguyên âm “w”. Ví dụ: ua – wa, uo – wo, uai – wai, uei – wei, uan – wan, uen – wen, uang – wang ueng – weng.
  5. Nguyên âm “ü” chỉ có thể ghép với 5 phụ âm “n”, “l”, “j”, “q”, “x”.
  6. Nguyên âm “iou”, ví như phía trước ghép với phụ âm, lúc viết phải bỏ “o” ở giữa. Ví dụ: qiū, niú, jiú, liù.
  7. Các nguyên âm: “i”, “in”, “ing”, giả dụ phía trước không ghép với phụ âm, khi viết phải thêm bán nguyên âm “y” ở trước, ví dụ:i – yi, in – yin, ing – ying.
  8. Những nguyên âm “ia”, “ie”, “iao”, “iou”, “ian”, “iang”, “iong”, ví như phía trước không ghép với phụ âm, lúc viết phải thay nguyên âm “i” bằng chữ dòng “y”, ví dụ: ia – ya, ie – ye, iao – yao, iou – you, ian – yan, iang – yang, iong – yong.
  9. Các nguyên âm “uei”, “uen” nếu phía trước ghép với phụ âm, lúc viết phải bỏ “e” ở giữa đi. Ví dụ: ruì, nhún nhường, dùn.
  10. Những âm tiết có nguyên âm “a”, “o”, “i” đứng đầu, khi đặt phía sau âm tiết khác, nếu như xuất hiện hiện tượng ranh mãnh giới giữa hai âm tiết bị lộn lạo phải dùng dấu cách âm (‘) tách ra. Ví dụ;

píng’ān (平安), có tức là bình an, từ này có hai âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu giả dụ không sử dụng dấu cách thức âm tách ra có khi đọc thành “pín gān” không có nghĩa gì.
jiāo’ào (骄傲) có tức là tự phụ, từ này có hai âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu, nếu như không sử dụng dấu phương pháp âm tách ra thì rất khó đọc.
11. những danh từ riêng như tên người, địa danh, cơ quan, đoàn thể, đảng phái… chữ loại đầu phải viết hoa. Chữ loại đứng đầu mỗi câu, mỗi đoạn phải viết hoa…
Trên đây là bảng tổng hợp về Pinyin để giúp bạn hiểu được Pinyin là gì? Bảng phiên âm Pinyin, bính âm tiếng Trung gồm các gì? khi học được các lề luật này bạn có thể tiện lợi phiên âm tiếng Hán sang ký tự latinh đễ tiện dụng phát âm và học tập. Chúc bạn thành công!


https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/thu...nh-tieng-trung